Sohbet muhabbet sohbet, sohbet odası
Sohbet, Sohbet Odası Okey Oyna


  • Konu İçeriğini Görebilmek İçin Lütfen Üye Olun. Aksi Takdirde İçeriği Göremezsiniz.

SOSYALLEŞME

[ZF] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Sosyoloji kategorisinde Üye silindi 150 tarafından oluşturulan SOSYALLEŞME başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 146 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Sosyoloji
Konu Başlığı SOSYALLEŞME
Konbuyu başlatan Üye silindi 150
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Üye silindi 150
Ü

Üye silindi 150

Guest
SOSYALLEŞME:


oplumun değerler sistemini ve ideallerini bireye aktararak onu toplumun bir parçası hâline getirme sürecidir.Toplumun kurallarını öğrenme sürecidir.Sosyalleşme hayat boyu devam eden bir süreçtir.

Dört temel sosyalleşme aracı vardır. Bunlar: aile, okul, arkadaş grupları ve kitle iletişim araçlarıdır
Aile, bireyin sosyalleşmesini sağlayan ilk ve en önemli birimdir
Okul resmî ve örgütlü bir sosyalleşme kurumudur. Aileden sonra en önemli ikinci sosyalleşme aracı okuldur.
Arkadaş gruplarında çocuklar çatışma, iş birliği, rekabet gibi deneyimleri yaşarlar ve beklentileri, arzuları ve yönelimleri doğrultusunda kendilerini özgürce ifade etmeyi öğrenirler.
Kitle iletişim araçlarının bir sosyalleşme aracı olarak ortaya çıkması modern bir olgudur. Radyo, televizyon, sinema, gazete, İnternet gibi kitle iletişim araçları geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Ayrıca etkiledikleri insanların doğrudan karşılık vermelerine imkân tanımadığından bu araçlar tek yanlı belirleyici bir etkileme gücüne sahiptir. Kitle iletişim araçları sayesinde çocuklar toplumun genel görünümü hakkında bilgilere sahip olurlar. Bu araçların en önemli özelliklerinden biri de çocuklara örnek almaları için rol modeller sunabilmeleridir.

Sosyalleşmenin aşamaları:
Çocukluk , sosyalleşmenin en yoğun olduğu dönem olması ve etkisini hayat boyu sürdürmesi bakımından diğer dönemlerden ayrılır.
Gençlik ,bireyler gençlik çağında yavaş yavaş anne babalarından bağımsız bir şekilde yaşamaya ve karar almaya başlarlar. Bu da gençlik dönemi sosyalleşmesinin gerilimli bir süreç olarak yaşanmasına neden olur.Kimlik ve kişiliğin oturduğu bu dönemde gençler içinde yaşadıkları toplumun değişim dinamiği olurlar.
Yetişkinlik : Yetişkin sosyalleşmesi yeni sosyal ilişkiler, sosyal konumlar ve meslekler aracılığı ile gerçekleşir. Yetişkinlik dönemi yaşlılığa kadar uzanan en uzun sosyalleşme dönemidir.
Yaşlılık : Sosyalleşme bağlamında sosyolojik açıdan bakıldığında yaşlanma olgusu, bireylerin toplumu yönlendiren ana ilişkilerinin dışına çıkması olarak tanımlanabilir.


Toplumsal Statü : Bireyin toplum içinde işgal ettiği konumdur. Örneğin; öğrenci, marangoz, yaşlı, genç, milletvekili, öğretmen vb,
Doğuştan statüler :Kadın ya da erkek olmak, bir millete ait olmak, soylu bir ailenin üyesi olmak gibi bazı statüler doğuştan gelir. Çaba sarfedilmez.
Sonradan kazanılmış statüler: Bireyin çabası sonucu sonradan elde edilir: Meslek sahibi olmak, zengin olmak, anne olmak gibi.

Anahtar statü: Bireyin temel statüsü , toplumsal hayatta öne çıkan statüsüdür.
Anahtar rol : Anahtar statünün gerektirdiği davranışlardır.

Bireylerin statülerinin dayandığı kaynaklar servet, soy, cinsiyet, bireysel yetenek, eğitim düzeyi, görevin güçlüğü, sahip olunan iş ve önemi, yaş, medeni durum, gelir seviyesi, dinsel inanış vb. olabilir.

Toplumsal Rol : Bireyin statülerinin gerektirdiği, toplumun beklediği davranışlardır.Örneğin; bir doktordan öncelikli olarak beklenen rol, hastalarını muayene etmesidir.
Rol çatışması :Birey aynı anda birden fazla statü işgal eder ve dolayısıyla birden fazla rol oynar.Örneğin, bir kadının çocuğunun hem annesi
hem de öğretmeni olması bazen rol çatışmalarına neden olur.Bir anne olarak çocuğunu koruması bir öğretmen olarak objektif davranması gerekir.
Rol pekişmesi : Bireyin sahip olduğu rollerin birbirini desteklemesine rol pekişmesi denir. Örneğin bir anaokulu öğretmeninin anne olması birbirini destekleyen davranışları gerektirdiğinden rol pekişmesine neden olur.

Prestij : Bireyin statülerine toplumun verdiği değere sosyolojide prestij adı verilir. Bireyin toplumda oluşturduğu saygınlığa da prestij denir. Prestij kavramı toplumdan topluma ve aynı zamanda aynı toplumda zaman içerisinde değişebilen dinamik bir kavramdır. Örneğin eskiden devlet memurluğu prestijli meslek iken günümüzde bankacılık, medya gibi özel meslek alanlarının prestiji artmıştır.
Statüsel prestij: Statüden kaynaklanan prestijdir. Örneğin bir valiye statüsünden dolayı değer vermek ..
Kişisel prestij : Kişisel özelliklerden kaynaklanan prestijdir. Örneğin dürüstlüğü, işine verdiği önem ve iyi iletişimi nedeniyle bir çöpçüye toplumun büyük değer vermesi ve saygı göstermesi kişisel prestijinden kaynaklanır.

Statü aktarımı : Bir cumhurbaşkanın eşine cumhurbaşkanı gibi saygı gösterilmesi ve değer verilmesi durumunda statü aktarımı sözkonusudur.

TOPLUMSAL DEĞER : Değerler, bir gruba ya da topluma mensup olanların uymak durumunda oldukları veya dikkate almaları beklenen genelleşmiş ahlaki inançlar olarak kavramlaştırılabilir. İdealize edilmiş temel ve soyut ilkeler ya da standartlar halindedirler. Örneğin adam öldürmenin, hırsızlık yapmanın ve tembelliğin yanlış ve kötü; insan hayatına değer vermenin, dürüstlüğün ve çalışkanlığın doğru ve iyi olduğuna inanmamızı sağlayan etken, sosyalleşme sürecinde edindiğimiz değerlerdir.


TOPLUMSAL NORM : Toplumsal yaşamdaki ortak davranış kurallarıdır. Sosyolojide nesne ve davranışlara yüklenen iyi ve kötü gibi anlamlara değer, bu değerlerden doğan ve bireylerin davranışlarını sınırlayan somut ölçütlere toplumsal norm adı verilir.
Yazılı Norm :Anayasa, kanun , tüzük, yönetmelik. Devletin resmi organları tarafından uygulanır.
Yazısız Norm :Örfler , adetler, gelenek ve görenekler. Bizzat toplum tarafından uygulanır.

TOPLUMSAL KONTROL: Toplumların, üyelerinin değer ve normlara aykırı davranışlar sergilememesi için aldıkları önlemler ve kendi varlıklarını ve işleyişlerini sürdürmek için üyelerine yönelik uguladıkları birtakım baskı mekanizmaları vardır. . Sosyolojide bu mekanizmaların tümüne toplumsal kontrol adı verilir.
Resmi olmayan kontrol : Yazısız normlarla ilgili kontrol kınama, ayıplama, dışlama şeklinde gerçekleşir.
Resmi kontrol : Yazılı normlarla ilgili kontrol para ya da hapis cezası, hak mahrumiyetleri ya da toplumsal hizmetlerde çalıştırılma şeklinde olabilir.

TOPLUMSAL SAPMA :Bir toplumda veya toplumsal grupta hâkim olan değer ve normlara aykırı davranma hâline toplumsal sapma denir.Bazı insanlar olumlu ya da olumsuz yönde kural dışı davranışlar sergileyebilirler.
Olumlu sapma: Köleliğin egemen olduğu bir toplumda köleliğe karşı çıkmak ya da adil bir bölüşümün olmadığı bir toplumda
dengeli bir gelir dağılımını gerçekleştirmeye yönelik izinsiz gösteri yapmak gibi norm dışı davranışlar olumlu sapmaya örnektir.
Olumsuz sapma: Rüşvet, hırsızlık, cinayet, cinsel istismar, kaba ve küfürlü konuşma gibi norm dışı davranışlar olumsuz sapmaya örnektir.Olumsuz toplumsal sapma ile suç pek çok durumda örtüşse de aynı şeyler değildir.
 
Üst Alt